Erikslund 4

Info om vårt kvarter

Information A-Ö

Bilkörning och parkering Nycklar
Bredband Parkeringsplats
Brevlådor Protokoll
Förråd Ritningar
Garage Snöröjning och sandning
Hund och kattägare Sophämtning
Huset Städ- och arbetsdagar
Kabelteve Utomhusbelysning
Lekplatser  

Bilkörning och parkering
Kvarteret är ett moped- och bilfritt område. Detta innebär att du inte skall köra bil inom området mer än nödvändigt.
Om du måste köra in, kör inte över kedjan och glöm inte att hänga upp den igen efter passage. Kör försiktigt inom hela
området, även på parkeringsplatsen och tänk på att det bor många barn i området.
Parkering får endast ske i markerade rutor på parkeringsplatsen. Inne på bostadsområdet är all parkering för-
bjuden. Biltvätt är inte tillåten inom kvarteret.

På grund av platsbrist på parkeringplatsen i Samfälligheten Erikslund 4 har styrelsen beslutat om följande regler:

  • Parkeringsplatsen vid Samfälligheten Erikslund 4 är enbart
    avsedd som parkeringsplats för medlemmarnas och deras gäster
  • Släp får endast parkeras på parkeringsplatsen under kortare perioder,
    max 2-3 veckor.
  • Avregistrerade fordon får ej stå uppställda på parkeringsplatsen

Toppend

Bredband
Föreningen har inte någon bredbands­anslutning. Varje hushåll får själv avgöra om det vill skaffa bredbandsanslutning.
Vår TV-leverantör Telia erbjuder såväl bredband som telefoni via den fiberanslutning samtliga hushåll har.
Toppen

Brevlådor
Brevlådorna finns uppsatta vid garagen. Varje hushåll äger sin brevlåda och svarar för att brevlådan är i gott skick och
försedd med husnummer. Du ansvarar själv för snöskottning och renhållning framför din brevlåda.
Toppen

Förråd
Stegar och skottkärror finns att låna i förråden. Fyll i namn och husnummer i pärmen i förrådet när du lånar något.
Gräsklippare finns att låna i förrådet. Köp bensin om dunken är tom. Lämna kvitto till kassören för ersättning.
Om du märker att gräsklipparen är sönder skall du kontakta underhållsgruppen för att rådgöra om lagning samt sätta en
lapp med “SÖNDER”, datum och ditt namn.
I förrådet finns även färg och penslar för målning av gemensamma lokaler.
Toppen

Garage
Garagen ägs av föreningen och skall därför inte ingå i din försäkring. Det som förvaras i garaget måste du dock för-
säkra.
Du får bygga väggar mot grannen men måste lämna öppet upp- och nertill för luftgenomsläpp. Garagen värms
upp av termostatreglerade element/radiatorer. Om garagedörren står öppen slås flera element på i onödan. Arbeta
därför inte med öppen dörr när det är kallt ute och var noga med att stänga dörren.

Garagen ägs och förvaltas av samfällighetsföreningen och får nyttjas av fastighetsägarna så
länge följande regler tillämpas.
Fastighetsägare får inte överlåta eller hyra ut garaget i andra hand utan styrelsens
medgivande.
Garage skall besiktas av styrelsen före avflyttning.
Fastighetsägare som nyttjar garage skall tillse att:
– garaget hålls låst
– i garaget inte införa fordon eller materiel som kan skada garaget eller   skapa olägenhet för övriga i garagelängan,
– i garaget inte utföra andra än smärre reparations- och justeringsarbeten såsom byte av tändstift, däck och liknande,
– teckna och vidmakthålla erforderlig brand- och stöldförsäkring för fordon och övrigt fordonsrelaterat material som förvaras i garaget,
– ansvara för all skada inom garaget som vållas av honom själv, hans
hushållsmedlemmar eller av honom anlitade personer. Eventuella skador skall snarast anmälas till underhållsgruppen eller styrelsen,
– ingen färgförändring görs av garaget,
– garaget används som biluppställningsplats, inte förråd.
 
För den fasta elinstallationen i garagen gäller särskilt:
– inga förändringar får egenmäktigt göras i den fasta elektriska installationen i
garagen
– eluttaget får användas för anslutning av motorvärmare och kupévärmare avsedda för eget fordon, samt garagenyttjarens egna el-handverktyg,
– anslutningskabel till eluttag tillhandahålls av garagenyttjaren,
– endast elapparater och anslutningskabel som uppfyller gällande säkerhetskrav får användas i eluttagen,
– anslutningskabel inte får vara ansluten till eluttaget då kabeln inte är kopplad till elapparat,
– garagenyttjaren omedelbart skall anmäla uppkommen skada på eluttaget till
styrelsen.

Toppen

Gräsklippning
Alla husgrupper (gul, brun, blå och röd) har omgivande gräsmattsytor som ska skötas under sommartid. Husgruppsan-
svariga fördelar gräsklippningsschema, för respektive grupp.
Behöver du tanka, tag kvitto och lämna till kassören så får du ersättning.
Toppen

Hund och kattägare
Hund- och kattägare plockar upp bajs m.m. efter sina djur.
Toppen

Huset
Huset är din egendom och du bestämmer själv vad du vill göra med det. Vissa ändringar, t.ex. att sätta i större föns-
ter eller bygga ut, kräver bygglov. Kontakta Täby kommun om du har frågor om bygglov.
Köp och försäljning måste anmälas till styrelsen, så att avier mm skickas till rätt adress.
Blanketter finns att skriva ut från hemsidan.
Toppen

Kabelteve
Föreningen har ett avtal med Telia. Kostnaden för kabelteve betalas kvartalsvis som en del av kvartalsavgiften.
Om kabel-TV slutar fungera får du kontakta Telias kundtjänst 020–755 766.
Toppen

Lekplatser
Lekplatserna är till för kvarterets barn, barnbarn och deras kompisar. Diskutera med husgruppsansvariga om du vill
åtgärda något på lekplatsen.
Toppen

Nycklar
Ordföranden är ansvarig för områdets alla nycklar. Nycklarna förvaras i ett särskilt nyckelskåp som ordföranden har
tillgång till. Alla hushåll ska ha egen nyckel till förrådet, poolen och kvartersgården. Kontakta ordföranden om du
behöver kopiera en nyckel.
Kvartergårdsansvariga har nyckelknippa med nycklar till köksskåpen m.m. i kvartersgården. Nycklarna lämnas ut
till den som bokar kvartersgården. Får du inte kontakt med kvartersgårdsansvarig, kontaktar du ordföranden. Under-
hållsgruppen har nycklar till högtryckstvätt och häcksax.
Toppen

Parkeringsplats
Parkering på parkeringsplatsen skall ske i ledig parkeringsruta. Besökare till boende får parkera i valfri ruta.
På grund av platsbrist på parkeringplatsen i
Samfälligheten Erikslund 4 har styrelsen beslutat om följande regler

Parkeringsplatsen vid Samfälligheten Erikslund 4 är enbart avsedd som parkeringsplats för medlemmarnas
och deras gäster

Släp får endast parkeras på parkeringsplatsen under kortare perioder,max 2-3 veckor.

Avregistrerade fordon får ej stå uppställda på parkeringsplatsen
Toppen

Protokoll
Protokollet från den ordinarie föreningsstämman anslås i kvartersgården, publiceras på hemsidan samt tillställs med-
lemmarna via e-post.
Protokoll från styrelsemöten publiceras på hemsidan och anslås på anslagstavlan i kvartersgården.
Toppen

Ritningar
Ritningar kan beställas från Tekniska kontoret på Kommunalhuset.
Toppen

Snöröjning och sandning
Föreningen har avtal om snöröjning, sandning och upptagning av sand med en inhyrd firma. Avtalet innebär att
parkeringsplatsen och de större gångarna skottas vid 5 cm snödjup.
Varje medlem svarar själv för snöröjning framför sitt hus och framför sin brevlåda. Tänk på att du själv som
fastig­hetsägare är skyldig att hålla rent och torrt framför ditt hus, så att man inte halkar omkull där.
En grön box med sand finns utplacerad inom varje husgruppsområde. Sand fylls på vid höststädningen varje år.
Den som tar den sista sanden eller märker att det börjar bli tomt fyller själv på med sand från sandboxen på
parkeringsplatsen. Skottkärra finns att låna i förrådet.
Toppen

Sophämtning
Varje hushåll sluter avtal med Ragn Sells, som svarar för sophämtningen. De hushåll som använder rullkärl skall ställa
ut dem vid lilla gångvägen vid GULA husgruppen, mittemot brevlådorna vid ingången till RÖDA husgruppen samt på
de tre parkeringsplatserna på kortsidan av parkeringsplatsennärmast poolen och kvartersgården.
Parkeringsförbud gäller på dessa tre parkeringsplatser fr.o.m. kl 18:00 dag före
sophämtning t.o.m. kl 20:00 den dag soporna har hämtats.
På Täby kommuns hemsida www.taby.se finns mer information om sophämtning.
Soporna hämtas vanligtvis på torsdagar. Trädgårdsavfall hämtas av Ragn Sells. Du kan beställa tre valfria tillfällen
(april–november). Avfallet skall förpackas i komposterbara säckar av papper eller majsstärkelse, eller vara buntat.
Grovsopor, kyl/frys och miljöboxen hämtas avgiftsfritt efter beställning.
Märk grovsopor och trädgårdsavfall med skyltar som visar vad det är, eftersom Ragn Sells annars kanske inte tar med sådant
som är avsett som sopor.
Papper. Den container som står vid parkeringen är avsedd för tidningar, tidskrifter, reklam, skrivpapper och
telefonkataloger. Förpackningar av kartong samt kuvert lämnas på miljöstation.
Närmaste återvinningsstationer är vid ICA Dragonen samt Hagby återvinningscentral.
Toppen

Städ- och arbetsdagar
Föreningen har i regel två städdagar. Städdagen på våren sker i slutet av april eller i början av maj. Städdagen på
hösten sker under oktober. Styrelsen beslutar om datum för städdagen och sätter upp anslag på anslagstavlorna vid
brevlådorna senast två veckor före städdagen. Underhållsgruppen utser en städgeneral som leder arbetet under städ-
dagen.
Arbetsdagar för underhållsarbete m.m. sker vid behov. Underhållsgruppen eller styrelsen fattar beslut om arbets­dagar.
Underhållsgruppen eller styrelsen sätter upp anslag på anslagstavlorna vid brevlådorna så tidigt som möjligt
före en arbetsdag. Eftersom arbetsdagarna är beroende av vädret kan kallelsen komma med kort varsel.
Det är viktigt att alla deltar i städdagarna och arbets­dagarna, eftersom vi på detta sätt har möjlighet att hålla
nere föreningens kostnader.
Toppen

Utomhusbelysning
Varje husägare svarar själv för inköp av lampor till ytterbelysningen. Eftersom ytterbelysningen vid framsidan och
baksidan av huset är enda utomhusbelysning som finns i kvarteret är det viktigt att fungerande lampor finns och att
lamporna är väl synliga. Lågenergilampor skall användas i ytterbelysningen – alla andra sorters lampor är förbjudna
av kostnadsskäl då elkostnaden för utomhusbelysningen bekostas av föreningen!
På framsidan av huset maximeras effektuttaget i belysningen till 30 watt enligt följande.
En ljuspunkt: Max 15 Watt.
Två ljuspunkter: Max 2x15W=30 Watt.
Tre ljuspunkter: Max 3x10W=30 Watt.
På baksidan får endast en ljuspunkt på max 15 watt kopplas till kvarterets elnät. Armaturen skall huvudsakligen
belysa området utanför planket.
Belysning av den egna tomten skall anslutas till det egna elnätet.
Toppen