Erikslund 4

Info om vårt kvarter

Styrelsen

Styrelsen för 2020

Kaj Samlin, ordförande, ordforande@erikslund4.se
Jens Henriksson, Vice ordförande
Petter Ny, kassör
Kathrine Bertheau, sekreterare
Stefan Månsson, suppleant
Reinhard Peters, suppleant

 

Styrelsen

 • väljs av föreningens medlemmar på den ordinarie föreningsstämman
 • består av minst fyra ledamöter (ordförande, kassör,sekreterare, övrig ledamot) och två suppleanter. Se §§ 5–9 i stadgarna (pdf).
 • sammanträder vid behov.
 • möten skall protokollföras. Protokollen publiceras på hemsidan. Ett exemplar sätts upp på anslagstavlan
  i kvartersgården.
 • förvaltar föreningens tillgångar och bedriver verksamheten inom ramen för beslutad budget.
 • upprättar ett budgetförslag för samfällighetsföreningens budget.
 • begär in budgetunderlag från alla arbetsgrupper.
 • kassören betalar föreningens räkningar. Se vidare kapitel 3. Kassören upprättar resultat- och balansräkning
  för året.
 • revisorn (eller revisorssuppleanten) granskar räkenskaperna och föreslår om årsstämman bör bevilja styrelsen
  ansvarsfrihet eller ej.
 • beslut som innebär kostnader för föreningen får endast fattas av styrelsen vid ett styrelsesammanträde.

Om en medlem anser att något bör köpas in, att arbete bör utföras etc måste medlemmen lämna förslag om detta till styrelsen, som fattar beslut.