Erikslund 4

Info om vårt kvarter

Valberedning

Valberedning

Thomas Göthe
Lena Lacopie

Valberedningen lämnar sitt förslag om styrelse och arbetsgrupper senast 20 dagar före årsstämman. Förslaget
lämnas till styrelsen och skall anslås i kvartersgården samt tillsändas medlemmarna via e-post.